Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správce Mgr. Dominika Mühlová, se sídlem Na květnici 1064/17, Praha 140 00, IČO: 19613792, je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

K vašim osobním údajům přistupuji vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou. V souladu s aktuálně platnou legislativou dodržuji následující základní zásady zpracování osobních údajů:

  • Vaše osobní údaje zpracovávám vždy korektně, v souladu se zákonem a způsobem, který je dostatečně zřejmý, jasný a zřetelný.
  • Vaše osobní údaje zpracovávám vždy pouze v nezbytném rozsahu a způsobem, který je v souladu s účelem, pro nějž vaše údaje zpracovávám.
  • Dbám na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracovávám, byly vždy přesné a podle potřeby aktualizované. Osobní údaje, které jsou nepřesné, budou vymazány nebo opraveny.
  • Vaše osobní údaje zpracovávám jen po nezbytně nutnou dobu.
  • Vaše osobní údaje náležitě zabezpečuji před únikem, neoprávněným zpracováním, náhodnou ztrátou a poškozením.

Zpracování osobních údajů

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsem povinna o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud eviduji Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které mi stanoví právní předpis, vyžádám si vždy předem Váš písemný souhlas. Vaše osobní údaje shromažďuji a používám výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

Vaše osobní údaje sděluji oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je mi tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďuji po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat.

V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďuji tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.